Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inviolateness /in'vaiələsi/  

  • Danh từ
    tính không thể xâm phạm, tính không thể vi phạm, tính không thể xúc phạm