Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invigoration /invigə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm cường tráng, sự tiếp sinh lực; sự làm thêm hăng hái