Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    gây phấn khởi, khích lệ