Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investigative /in'vestigətiv/  /in'vestigeitiv/

 • Tính từ
  điều tra
  investigative methods used by the police
  các phương pháp điều tra của cảnh sát
  investigative journalism
  phóng sự điều tra