Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investibility /investi'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể đầu tư được