Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investable /in'vestəbl/  

  • Tính từ
    có thể đầu tư được (vốn)