Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inveigler /in'vi:glə/  

  • Danh từ
    người dụ dỗ
    người tán lấy được (cái gì)