Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intriguer /in'tri:gə[r]/  

  • Danh từ
    người âm mưu