Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intoxicant /in'tɔksikənt/  

 • Tính từ
  làm say
  Danh từ
  chất làm say

  * Các từ tương tự:
  intoxicant