Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intolerantly /in'tɒlərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không khoan dung