Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intolerably /in'tɒlərəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể chịu nổi
    intolerably rude
    thô lỗ đến mức không thể chịu nổi