Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intolerability /intɔlərə'biliti/  

  • Danh từ
    tính chất không thể chịu đựng nổi
    tính chất quá quắt