Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interviewer /'intəvju:ə/  

  • Danh từ
    người phỏng vấn