Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interviewee /,intəvju:'i:/  

  • Danh từ
    người được phỏng vấn