Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interviewable /'intəvju:əbl/  

  • Tính từ
    có thể gặp mặt, có thể gặp riêng
    có thể phỏng vấn