Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intersect /,intə'sekt/  

 • Động từ
  cắt ngang nhau; giao nhau
  những con đường cắt ngang nhau
  (toán học) những đường giao nhau

  * Các từ tương tự:
  intersectant, intersecting, intersection, intersectional