Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interrelated /,intəri'leitid/  

 • Tính từ
  có quan hệ qua lại mật thiết [với nhau], liên kết [với nhau]
  a complex network of interrelated parts
  một mạng phức tạp các bộ phận có quan hệ qua lại mật thiết với nhau

  * Các từ tương tự:
  interrelatedness