Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interpretative /in'tɜ:pritətiv/  

 • Tính từ
  (Anh) (Mỹ, cách viết khác interpretive)
  [về] diễn xuất, [về] trình diễn
  the pianist's considerable interpretative skills
  tài diễn xuất cao của nhạc sĩ dương cầm

  * Các từ tương tự:
  interpretative dance, interpretatively