Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interposer /intə'pouzə/  

  • Danh từ
    người đặt vào giữa
    người can, người can thiệp
    người ngắt lời; người xen vào một câu chuyện