Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interpolate /in'tɜ:pəleit/  

 • Động từ
  nói xen vào
  if I may interpolate a commentbefore you continue your speech
  nếu tôi được phép thêm một lời nhận xét trước khi ông tiếp tục phát biểu
  tự ý thêm vào (nội dung một bài viết…)
  xem xét cho kỹ người ta thấy rằng đã có nhiều dòng được thêm về sau vào bản thảo

  * Các từ tương tự:
  interpolater