Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interplay /'intəplei/  

  • Danh từ
    interplay of A and B, between A and B
    tác động qua lại
    sự tác động qua lại tinh vi của màu sắc trong bức họa của Monet