Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermediator /intə'mi:dieitə/  

  • Danh từ
    người làm môi giới, người làm trung gian, người hoà giải

    * Các từ tương tự:
    intermediatory