Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interject /,intə'dʒekt/  

  • Động từ
    nói xen vào làm ngắt lời người nói
    anh ta nói xen vào: "tôi không đồng ý chút nào cả"

    * Các từ tương tự:
    interjection, interjectional, interjectionalise, interjectionalize, interjectionally, interjector, interjectory