Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interim /'intərim/  

 • Danh từ
  in the interim
  trong thời gian đó
  "my new job starts in May" "What are you doing in the interim?"
  "công việc mới của tôi bắt đầu từ tháng năm" "từ nay đến đấy anh làm gì?"
  Tính từ
  tạm thời, tạm
  interim measures
  biện pháp tạm thời