Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interferential /intə'fiə'rensəl/  

  • Tính từ
    (vật lý) giao thoa