Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interchangeableness /'intətʃeindʤə'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể thay cho nhau
    tính có thể thay thế, tính có thể đổi chỗ với vật khác