Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-rr-)
    chôn cất, mai táng

    * Các từ tương tự:
    inter alia, inter-, inter-allied, inter-american, Inter-Bank Market, interabang, interact, interactant, interaction