Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intenseness /in'tensnis/  

  • Danh từ
    tính mạnh mẽ, tính mãnh liệt, tính dữ dội
    tính nồng nhiệt, tính sôi nổi
    đầy nhiệt huyết; tính dễ xúc cảm mạnh mẽ