Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intendment /in'tendmənt/  

  • Danh từ
    (pháp lý) nghĩa chính thức (do pháp lý quy định)