Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intendant /in'tendənt/  

  • Danh từ
    quản đốc