Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intendancy /in'tendəns/  

  • Danh từ
    chức vị quản đốc
    nơi ở chính thức của quản đốc