Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

integrated circuit /'intigreitid 'sɜ:kit/  

  • vật lý học
    mạch tích hợp