Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hợp nhất
  an integrated transport scheme
  dự án vận chuyển hợp nhất (xe buýt, xe tắc-xi, tàu hỏa… phối hợp với nhau)
  hội nhập

  * Các từ tương tự:
  integrated circuit, integrated software