Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insusceptibility /'insəseptə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không tiếp thu; tính không dễ bị
    tính không dễ xúc cảm