Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insulter /in'sʌltə/  

  • Danh từ
    người lăng mạ, người làm nhục, người sỉ nhục