Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insulated /'insjʊleitid/  

  • Tính từ
    được cách ly
    an insulated wire
    dây điện có bọc chất cách điện
    căn nhà được cách nhiệt tốt