Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insubstantiality /'insəbstænʃ'æliti/  

  • Danh từ
    tính không có thực
    sự không có thực chất
    sự ít ỏi
    tính không vững chắc, tính mong manh