Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructress /in'strʌktris/  

  • Danh từ
    cô giáo, bà giáo
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bà trợ giáo (đại học)