Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instinctively /in'stiηktivli/  

  • Phó từ
    theo bản năng
    I instinctively raised my arm to protect my face
    theo bản năng tôi đã giơ cánh tay lên che mặt