Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thuyết minh (một điều trừu tượng) bằng một thí dụ cụ thể