Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    thuyết minh (một điều trừu tượng) bằng một thí dụ cụ thể