Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instantané /e:nstæn'tɑ:nei/  

  • Danh từ
    (nhiếp ảnh) ảnh chụp nhanh
    kịch ngắn vài dòng