Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

installer /in'stɔ:lə/  

  • Danh từ
    người đặt (hệ thống máy móc...)