Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

installant /in'stɔ:lənt/  

  • Danh từ
    người làm lễ nhậm chức cho (ai)
    Tính từ
    làm lễ nhậm chức cho (ai)