Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inspiriter /in'spiritə/  

  • Danh từ
    người truyền sức sống
    người khuyến khích, người cổ vũ