Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inspirer /in'spaiərə/  

  • Danh từ
    người truyền cảm hứng, người truyền cảm
    người gây ra, người xúi giục