Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insolently /'insələntli/  

  • Phó từ
    [một cách] xấc láo