Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insincerely /,insin'siəli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thành thật, [một cách] giả dối