Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insignificantly /,insig'nifikəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đáng kể