Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inside track /'in'said'træk/  

  • Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
    vòng trong (trường đua ngựa)
    (thông tục) vị trí có lợi, thế lợi